วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Marriage Register in Thailand | Get married in Thailand

http://mlbboards.com

Thailand Marriage Service | Get married in Thailand 

Express Service 1 day for Marriage Registration under Thai law Service Legal and Lawful. 
By Seksan Panyason and Lawyer Team.
Contact Us Call:  086-865208970.
Aboard Call +66 865208970
E-mail: speedytranslation@hotmail.com

Marriage in Thailand

Normally Process

1. Make affidavit at The Embassy.
 • Complete an English affidavit form at the Embassy, Monday to Friday from 09:00 to noon.
 • A fee of C payable for this notary service, payable in  THB. We can provide this service for National citizens only. Please bring your passport.
 • If you are divorced or widowed, please provide an original divorce or death certificate.
 • Affidavits completed in French will have to be translated into English for Thai authorities.
2. Have the affidavit translated into Thai
 • The notarized English affidavit must be translated into Thai by a certified translator.
3. Have all documents certified/authenticated
 • Take the notarized affidavit and Thai translation to the Thai Ministry of Foreign Affairs to have the translation certified and the signature of the Canadian official authenticated.

Ministry of Foreign Affairs — Legalization Division
3rd Fl., Dept. of Consular Affairs
123 Chaeng Watthana Road, Bangkok 10210
Tel: 0 2575-1056 - 9, Fax: 0 2575-1054
Hours: 08:30 to 11:30, and 13:00 to 14:30.
4. Register the marriage.
 • Proceed to any district office to register the marriage. If neither party speaks Thai, an interpreter will be required. The couple will be provided with two copies of the official Marriage Certificate in Thai.
5. Have the marriage certificate translated 
 • If you wish to use the Marriage Certificate in  other countries, you should have it translated into English. It may then be notarized at either the Thai Ministry of Foreign Affairs or at the Embassy.

Speedy  Translation and Travel Co.,Ltd ( Thailand )

888 Mahathun Plaza Bl.,Pathumwan Sub-district , Lumpinee , Bangkok 10330

วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Myanmar or alien Marriage Registration | Visa service all Country | Translation service.

http://mlbboards.com

Speedy Translation &Travel

Hot Line:086-5208970  (Seksan) Office Manager.

E-Mail: speedytranslation@hotmail.com แฟกซ์. 02-651-4893

--------------------------------------------------------------------------------------------

        We are Speedytranslation&travelco.,ltd., is suited in Bangkok and be of service for any requirement in respect of translation and visa application which are due to many countries. 
Marriage Registration 
Marriage Registration in Thailand for alien and Thai nationality or for alien and alien.Myanmar and alien or Myanmar and Myanmar.We can do. 
Translation Service
Translation for all document started from 250 baht/page.
Visa service all country. 
Temporary Visa 
Non-Immigrant Visa (tourist, business, student, temporary work) 
Permanent Visa 
We can apply for permanent visa, fiance visa, visa for marriage, visa for adopted child 
We can take care about all documents, manage all processes and provide advice in case of you can not provide sufficient documents. In addition, we also provide service of passport extension, apply for new passport in case of loss.


Speedy Translation and Travel Co.,Ltd

888  Mahathun Plaza Bld.,Unit 5.1 (Ploenchit BTS Sky Train) Lumpinee Sub-District,Pathumwan District Bangkok Thailand 10330

Hotline 086-5208970 MR. Seksan ( Office Manager )

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รับทำวีซ่าแคนาดา ( รับรองผล )

http://mlbboards.com

Speedy Translation &Travel

สปีดดี้ทรานสเลชั่น แอนด์ ทราเวล

รับแปลเอกสารแปลเอกสารทุกภาษา รับทำวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศ   รับจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ ทุกประเทศ,บริการวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ทุกประเทศ ,วีซ่าไทย วีซ่านักเรียน ,วีซ่า NON-O,NON-B ,WORKPERMIT , วีซ่าไทย วีซ่าปี วีซ่าภรรยาไทย , จองคิววีซ่า , จองนัดวีซ่า , ประกันการเดินทาง รับทำวีซ่าทุกประเทศ

 สายด่วน 086-5208-970 คุณ เสกสรร ( ผู้จัดการ )

*****************************************************

รับทำวีซ่าแคนาดา

 • -  รับทำวีซ่าท่องเที่ยว
 • -  รับทำวีซ่าแต่งงาน
 • -  รับทำวีซ่าติดตามคู่สมรส
 • -  รับทำวีซ่าคู่หมั้น 
ดูแลเอกสารทุกขั้นตอน บริการให้แบบครบวงจรทุกขั้นตอน ปรึกษาฟรี โทรมาสอบภามได้ครับ 

086-5208970 คุณเสกสรร ครับ


-------------------------------------------------------------

888  ตึกมหาทุนพลาซ่า Unit 5.1 ( รถไฟฟ้า เพลินจิต )  แขวงปทุมวัน เขต ลุมพินี กรุงเทพ 10330

E-Mail: speedytranslation@hotmail.com  แฟกซ์ 02-651-4893

วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

รับทำ วีซ่านักเรียน | รับทำ วีซ่า NON-O | รับทำ วีซ่า NON-B | WORK PERMIT | รับทำ วีซ่าภรรยาไทย

Speedy Translation &Travel

สปีดดี้ทรานสเลชั่น แอนด์ ทราเวล

 Hot-Line 086-520-8970 คุณเสกสรร

รับทำวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ ทุกประเทศ,รับทำ วีซ่าไทย ,รับเปลี่ยนวีซ่า,ต่อวีซ่า Visa Run, รับทำ วีซ่านักเรียน ,รับทำ NON-O, รับทำ NON-B ,รับทำWORK PERMIT , รับทำ วีซ่าไทย รับทำวีซ่าปี รับทำ วีซ่าภรรยาไทย 

 สายด่วน 086-5208-970 คุณ เสกสรร ( ผู้จัดการ )

E-Mail: speedytranslation@hotmail.com แฟกซ์ 02-651-4893

*********************************************************************************


           รับทำ วีซ่าไทย ทุกประเภท Visa Ran เอกสารไม่ยุ่งยาก

- Visa Run ใช้เวลา 3 วันไม่ต้องออกนอกประเทศ

- รับเปลี่ยนวีซ่า จาก Tourist เป็น วีซ่านักเรียน NON -Ed

- รับเปลี่ยนวีซ่า จาก Tourist เป็น NON -O,Non Immigrant "O"

- รับเปลี่ยนวีซ่า จาก Tourist เป็น Non Immigrant"B"

- รับทำ Work permit กรุงเทพและปริมนทล

รับทำ Visa Run

                  ใช้เวลา 3 วันไม่ต้องออกนอกประเทศ


รับทำ วีซ่านักเรียน ในไทย  NON-Ed

         Non-Immigrant "Non-Ed"

เอกสารที่ใช้

 1. พาสปอร์ต
 2. รูปถ่าย 2x2 นิ้ว 4 รูป
 3. วีซ่าต้องมีเหลือ 21 วันขึ้นไป
( รอวีซ่าอาทิตย์เดียว )


รับทำ NON-O 
Non-Immigrant "O"

 • เพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลาย ซึ่งต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป (วีซ่าเกษียณอายุ หรือ Retirement Visa)
 • เพื่อติดตามครอบครัว,ติดตามสามี/ภรรยา,เลี้ยงดูบุตร เป็นต้น (Family Visa)
 • หรือเพื่อในอีกหลายๆกรณี

เอกสารที่ใช้
 • พาสปอร์ต
 • ทะเบียนสมรส
 • รูปถ่าย 2x2 นิ้ว  4รูป
 • ใบเกิดลูก ( ถ้ามี )
 • รูปถ่ายคู่กัน
 • บัญชีเงินฝาก 400,000 บาท ( ไม่มีคุยกันได้ )
( สามารถอยู่ได้1ปี3เดือนไม่ต้องออกนอกประเทศ )
รอวีซ่า 1 อาทิตย์

                        รับทำ NON-B , รับทำ WORK PERMIT

Non-Immigrant "B"

หลักเกณฑ์การพิจารณา


 • คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant)

 • ต้องเป็นธุรกิจซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2ล้านบาท ต่อการว่าจ้างชาวต่างชาติ1คน

 • ธุรกิจนั้นต้องยื่นงบการเงิน ณ วันสิ้นงวด 2ปีที่ผ่านมาที่ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องจาก  ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร แล้วแต่กรณี เพื่อแสดงว่าธุรกิจมีความมั่นคงเชื่อถือได้ มีการประกอบการจริงและมีความต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากแนวทางการพิจารณาสถานภาพธุรกิจว่
 • ธุรกิจนั้นต้องมีอัตราส่วนระหว่างจำนวนคนต่างด้าวกับพนักงานไทยประจำ ในอัตราส่วนคน
        ต่างด้าว 1 คนต่อพนักงานคนไทยประจำ 4 คน       
 
มื่อได้วีซ่าประเภท Non-B แล้วสามารถยื่นเรื่องขอ Work Permit

และ วีซ่าทำงาน 1 ปี ได้เลย


  (อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 

  วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)  ( รอวีซ่าอาทิตย์เดียว )

  รับทำWORK PERMIT 

  Non-Immigrant "B"


  • คนต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงาน
  • คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว และมีเงินเดือนตามที่กฎหมายกำหนด
  • บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  • บริษัทต้องมีความมั่นคงทางธุรกิจ และต้องมีการประกอบการจริงและต่อเนื่อง
  บริษัทต้องมีอัตราส่วน จำนวนคนต่างด้าว กับพนักงานคนไทย 1 ต่อ 4 คน

  ( รอวีซ่าอาทิตย์เดียว )


  Speedy Translation and Travel Co.,Ltd

  888  อาคารมหาทุนพลาซ่า Unit 5.1 (รถไฟฟ้าเพลินจิต) แขวงปทุมวัน เขตลุมพินี  กรุงเทพ 

  http://mlbboards.com

  วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

  รับทำวีซ่าพม่า

  รับทำวีซ่าพม่า  วีซ่าพม่า Myanmar Visa

  Speedy Translationand Travel Co.,Ltd

  888 Unit 5.1 อาคารมหาทุนพลาซ่า (รถไฟฟ้าเพลินจิต) แขวงปทุมวัน เขตลุมพินี กรุงเทพ 10330

  สายด่วน 086-5208-970 คุณ เสกสรร ( ผู้จัดการ )

  E-Mail: speedytranslation@hotmail.com แฟกซ์. 02-6514893


  *******************************************************************

  รับทำวีซ่าพม่า


  วีซ่าท่องเที่ยวพม่า: เอกสารที่ต้องใช้
  1. - หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา
  2. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน
  วีซ่าธุรกิจพม่า : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้า-หลัง และเล่มเก่า(ถ้ามี)
  2. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน
  3. - แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
  4. - จดหมายเชิญจากบริษัทในพม่า

  สายด่วน 086-5208-970 คุณ เสกสรร ( ผู้จัดการ )

  E-Mail: speedytranslation@hotmail.com แฟกซ์. 02-6514893

  http://mlbboards.com

  วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

  รับแปลเอสาร, Express Translation Service

  Speedy Translation &Travel

  สปีดดี้ทรานสเลชั่น แอนด์ ทราเวล

  รับแปลเอกสาร, แปลเอกสารทุกภาษา รับทำวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศ   รับจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ ทุกประเทศ,บริการวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ทุกประเทศ ,วีซ่าไทย , วีซ่านักเรียน ,วีซ่า NON-O,NON-B ,WORKPERMIT , วีซ่าไทย , วีซ่าปี , วีซ่าภรรยาไทย , จองคิววีซ่า , จองนัดวีซ่า , ประกันการเดินทาง รับทำวีซ่าทุกประเทศ

   สายด่วน 086-5208-970 คุณ เสกสรร ( ผู้จัดการ )


  *****************************************************

  ศูนย์แปลเอกสาร Speedy Translation and Travel.

  แหล่งรวมนักแปลเอกสารฝีมือดีจากทุกสถาบันชั้นนำของประเทศ ศูนย์การแปลภาษาของเรา รับแปลเอกสาร,รับรองเอกสารจาก,กระทรวงการต่างประเทศ,สถานทูตทุกสถานทูต รับทำเอกสารทุกประเทศ  ทุกประเภท ทุกภาษา

  บริการ รับแปลเอกสาร ของศูนย์การแปล ครอบคลุมถึง 

  บริษัท องค์กรขนาดใหญ่,เล็ก,บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล

  และนักเรียน นักศึกษา แปลเอกสารราชการ

   เพื่อยื่นขอวีซ่า , ยื่นขอจดทะเบียนสมรส 

  เรารับแปลครับ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

  สามารถแปลได้หลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า 

  เราทำงานแปลเป็นอาชีพ มีทีมที่แข็งแกร่งเป็นของตนเอง

   รองรับความต้องการ ของท่านได้อย่างแท้จริง 

  ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีงานแปลเอกสารมากน้อยเพียงใด 

  ติดต่อเราได้ ศูนย์รับแปลภาษาของเรายินดีให้คำปรึกษา

    ติดต่อศูนย์การแปลเอกสารวันนี้ เพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนนะครับ 

  สายด่วน 086-5208-970 คุณ เสกสรร (ผู้จัดการ)

  ******************************************

  888  ตึกมหาทุนพลาซ่า Unit 5.1 ( รถไฟฟ้า เพลินจิต )  แขวงปทุมวัน เขต ลุมพินี กรุงเทพ 10330

  E-Mail: speedytranslation@hotmail.com  แฟกซ์ 02-651-4893

  http://mlbboards.com

  รับทำวีซ่า ทุกประเทศ ( รับประกันผล )

        Speedy Translation &Travel

         สปีดดี้ทรานสเลชั่น แอนด์ ทราเวล

  บริการแปลเอกสาร,แปลเอกสารทุกภาษา,รับทำวีซ่าทุกประเภท ทุกประเทศ,บริการจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ ทุกประเทศ,บริการวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ทุกประเทศ ,วีซ่าไทย , วีซ่านักเรียน ,วีซ่า NON-O,NON-B ,WORKPERMIT , วีซ่าไทย , วีซ่าปี , วีซ่าภรรยาไทย , จองคิววีซ่า , จองนัดวีซ่า , ประกันการเดินทาง

  *********************************************************************************

  Speedy Translation and Travel Co.,Ltd

  สายด่วน 086-5208-970 คุณ เสกสรร ( ผู้จัดการ )

  888 อาคารมหาทุนพลาซ่า Unit 5.1  (รถไฟฟ้าเพลินจิต) 

  แขวงปทุมวัน เขตลุมพินี กรุงเทพ 10330

  E-Mail: speedytranslation@hotmail.com  แฟกซ์. 02-6514893


  บริการวีซ่าทุกประเทศ

  *****************************************************

  สายด่วน 086-5208-970 คุณ เสกสรร (ผู้จัดการ)

  Speedy Translation and Travel Co.,Ltd

  888 อาคารมหาทุนพลาซ่า Unit 5.1 (รถไฟฟ้าเพลินจิต) แขวงปทุมวัน 

  เขตลุมพินี กรุงเทพ 10330 E-Mail:speedytranslation@hotmail.com  แฟกซ์. 02-6514893

  http://mlbboards.com